Lesnictví

Lesnictví je hlavní obor mé činnosti.

Lesní inženýrství jsem vystudoval na Vysoké škole zemědělské v Brně – fakulta lesnická, v letech 1984 -1988. Po absolvování školy jsem nastoupil k Jihomoravským státním lesům, lesní závod Kuřim, na polesí Bedřichov jako odborný provozně technický pracovník (adjunkt), posléze na polesí Štěpánov nad Svratkou jako lesní (hajný). Po transformaci Státních lesů na LČR s.p.  a  akciovou společnost jsem v roce 1992 nastoupil u LČR s.p. jako revírník na LS Tišnov, s revírem vzniklým z poloviny původního polesí Štěpánov nad Svratkou.

Od roku 1993 jsem začal poskytovat služby v lesnictví obcím a soukromým vlastníkům lesů jako OSVČ. Této činnosti se věnuji až do současnosti.

Mám licenci na výkon odborného lesního hospodáře, licenci k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu, jsem jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady – lesní půda a lesní porosty.

Vlastníkům lesů poskytuji komplexní služby v oblasti lesnictví:

 • výkon činnosti odborného lesního hospodáře
 • veškeré pěstební práce v lese (zalesňování, ožínání, nátěr proti okusu, výřez, prořezávka, stavba oplocenek, vyklizení klestu po těžbě, atd.)
 • veškeré těžební práce v lese (nahodilé těžby, probírky, mýtní těžby)
 • přibližování dříví (kůň, UKT, LKT 81)
 • doprava dříví (UKT s vyvážečkou, odvozní souprava)
 • výkup dříví (všech sortimentů) – na odvozním místě, u pařezu, nastojato
 • zajištění sazenic lesních stromků, postřiků, nátěrů
 • vyhotovení znaleckých posudků na ocenění lesů a zemědělských pozemků
 • výkup lesů včetně pozemků

Odborná správa lesa

V roce 1996 jsem získal licenci k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře.

Již od tohoto roku jsem byl pověřen výkonem funkce odborného lesního hospodáře pro lesní pozemky ve vlastnictví fyzických a právnických osob s výměrou lesního majetku menší než 50 ha pro 21 katastrálních území s celkovou výměrou těchto lesních pozemků 1750 ha.

Současně od roku 1996 vykonávám funkci odborného lesního hospodáře na základě smluv pro obce Nedvědice a Ujčov.

Práce v lese

Poskytuji vlastníkům lesa veškeré práce v jejich lese:

 • pěstební práce
 • zalesňování (motykou, jamkovačem, sazecím strojem)
 • ožínání (v pruzích, celoplošně)
 • postřik sazenic proti klikorohu
 • nátěr sazenic proti okusu zvěří
 • vyklizení klestu po těžbě
 • výřez nežádoucích dřevin
 • prořezávky
 • probírky do 40 let
 • těžební práce
 • těžba dříví (probírky, mýtní, kůrovec, vývraty)
 • přibližování dříví koněm
 • přibližování dříví traktorem (LKT,UKT)
 • vyvážení dříví vyvážečkou
 • odvoz dříví odvozní soupravou

Cenovou nabídku vypracuji dle konkrétních požadavků.

Komplexní péče o váš les

V případě zájmu vlastníka lesních pozemků poskytuji komplexní péči o les na základě dlouhodobé smlouvy, kdy vlastníkovi provádím všechny potřebné práce v jeho lese a vykupuji veškeré vytěžené dříví. Vyúčtování se potom provádí vždy ke konci kalendářního roku.

Nákup lesů

Vykupuji lesní a zemědělské pozemky v následujících katastrálních územích: Štěpánov nad Svratkou, Olešnička, Švařec, Čtyři Dvory, Brťoví, Prosetín, Vrtěžíř, Ujčov, Lískovec, Kovářová, Dolní Čepí, Horní Čepí, Chlébské, Skorotice, Nedvědice, Černvír, Doubravník, případně sousedních k.ú. 

Připravím veškeré podklady k podpisu kupní smlouvy (výpis z KN, znalecký odhad, kupní smlouvu, návrh na vklad do KN, přiznání k dani z převodu nemovitosti). Platím veškeré poplatky s prodejem související, včetně daně z převodu nemovitosti. Peníze za kupované pozemky vyplácím ihned při podpisu kupní smlouvy.

Nákup dřeva

Vykupuji dříví ve všech sortimentech (jehličnaté, listnaté, kulatinu, vlákninu, celé délky, výřezy).

Vykupuji dříví na všech lokalitách:

 • na odvozním místě
 • u pařezu (pokácené, přiblížení na odvozní místo si provedeme ve vlastní režii)
 • nastojato (pokácení i přiblížení na odvozní místo si provedeme ve vlastní režii)

Vykupuji lesy včetně pozemků v oblasti mezi Doubravníkem a Prosetínem.

Kunčík Lesy – Nákup lesů

Soudní znalec

V roce 1994 jsem byl jmenován znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací lesní půda, lesní porosty, škody na lesních porostech.

Vypracovávám znalecké posudky na ocenění lesů a pozemků pro dědická řízení, při převodech lesů a pozemků a při prodeji lesů a pozemků.

Znalecké posudky zpracovávám zejména pro oblast těchto obcí: Doubravník, Nedvědice, Sejřek, Skorotice-Chlébské, Ujčov, Štěpánov nad Svratkou, Prosetín.